Promieniowanie rentgenowskie - Zgloszenie elektroniczne - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Zgloszenie elektroniczne

Zgłoszenie uczestnika na Kurs Inspektorów Ochrony Radiologicznej IOR

Bielsko-Biała, Ośrodek "Beskidy Park": 16 ÷ 19 września 2019 r.
OSTATNI  KURS  według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r.
 

IOR "R" - IOR, uprawnienia typu R;
IOR "S" - IOR, uprawnienia typu S;
Uczestnik, w trakcie trwania kursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty podane w §2 ust. 2 rozporządzenia:
  • odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rtg: - trzyletni (w przypadku wykształcenia średniego), - roczny (w przypadku wykształcenia wyższego lub wykształcenia średniego i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii),
  • staż pracy lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień typu S nie jest wymagany.
  • orzeczenie lekarskie (J) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ten dokument może być sporządzony w trakcie kursu w oparciu o wzór zatwierdzony przez GIS).
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Proszę starannie wypełnić wszystkie pola formularza


Tip

Tip

Kurs IOR: 1 900,- PLN (z noclegami i wyżywieniem, wpłata min. 14 dni przed rozpoczęciem kursu)
Kurs IOR: 1 200,- PLN (bez noclegów i wyżywienia, wpłata min. 14 dni przed rozpoczęciem kursu)
Tip


Noclegi w pokojach dwuosobowych. W miarę wolnych miejsc Uczestnik może za dopłatą w porozumieniu z recepcją otrzymać pokój jednoosobowy. W przypadku braku miejsc lub zbyt małej frekwencji w podanym terminie – organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zwrotu dokonanej wpłaty.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego