Promieniowanie rentgenowskie - Kursy IOR / ORP - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Kursy IOR / ORP

Najbliższy kurs IOR / ORP: Hotel AKWAWIT, ul. Św. Józefa 5, 64-100 Leszno,  11 ÷ 15 Marca 2024 r. 
LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Zgodnie z art 7. ust. 6 ustawy z  29.11.2000 r. - Prawo Atomowe 
Z wnioskiem o nadanie uprawnień IOR można wystąpić do GIS w ciągu 2 lat od daty zdania egzaminu.

EkoAtom organizuje i prowadzi szkolenia dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej (IOR) typu R i S
oraz w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta (ORP) dla następujących osób:
_____
IOR (ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji osoby sprawującej wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce):
  • Uprawnienia IOR typu R (nadzorowanie działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych)
  • Uprawnienia IOR typu S (nadzorowanie działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021, poz. 1908).

WAŻNA UWAGA dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień "inspektora ochrony radiologicznej” chcących zdawać egzamin.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa, i wnosi się ją na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 560 zł.
Opłatę za egzamin należy uiścić po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego osoby do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu na konto GIS:
NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000; 
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
W tytule opłaty za egzamin należy podać: Egzamin IOR (data, miejsce) imię i nazwisko osoby zdającej, siedem pierwszych cyfr numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby zdającej, adres osoby zdającej.
____
ORP (ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu, którego zdanie potwierdzane jest Certyfikatem ważnym przez okres 5 lat):
  • LR - lekarze radiolodzy;
  • LMNlekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
  • LRZ - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
  • LIX - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
  • LST - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
  • FT - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;
  • PMN - pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;
  • LRT - lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 390).
Ze względu na pokrywający się częściowo zakres wykładów dla ORP oraz IOR proponujemy połączenie obu szkoleń. Takie podejście pozwala zarówno skrócić czas szkolenia, jak również obniżyć ich koszt.
Szkolenia te prowadzone są jako kursy ogólnopolskie w ośrodku szkoleniowym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Osoby chcące wziąć udział w kursie - proszone są o przesłanie do organizatora zgłoszenia elektronicznego lub wypełnionej karty zgłoszenia.
 Termin kursu: 11 - 15 Marca 2024 r.
Hotel AKWAWIT, Leszno
(prosimy o zgłoszenia do 30 dni przed dniem rozpoczęciem kursu)
Program szkolenia IOR - wg zał. nr 1 rozp. Ministra Zdrowia
Program szkolenia ORP - wg zał. nr 2 rozp. Ministra Zdrowia
Karta zgłoszeniaformularz edytowalny (PDF)
Pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać e-mailem: info@ekoatom.pl
Zgłoszenie można wysłać natychmiast, jako zgłoszenie elektroniczne
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego